Гол контент руу алгасах

Ажил мэргэжил судлалын удиртгал


NUM
Элсэлт Хаагдсан

Цахим хичээл

Хичээлийн 4 агуулгын хүрээнд тус бүр 2 ведио хичээл орсон. Эхний ведио нь хадмал орчуулгатай. Хоёрдах ведио нь дохионы хэлний орчуулгатай хичээлүүд орсон. Та бүхэн энэхүү хичээлүүдийг 5 хоногт үзэх агуулгаар бэлтгэсэн. Ажил мэргэжил судлалын удиртгал хичээлийн суурь ойлголтуудыг багтаасан болно.

Хичээлийн агуулгыг шалгасан асуулт, бие даалт, унших материал өгнө.

Энэ хичээлийн агуулгаар 3-5 нүүр тайлан бичиж цахим хичээл дуусах сүүлийн долоо хоногт багшийн цахим хаягт илгээсэн байх ёстой.

Та бүхэн ажил мэргэжил судлал хэмээх салбар дундын шинжлэх ухааны талаар үндсэн ойлголтыг мэдэж авна.